ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδου για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και για την προστασία του περιβάλλοντος»

image_pdfimage_print

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, τ.κ. 175 61

Τηλ.: 213 20 20 298

e-mail: d.perivallon@palaiofaliro.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδου για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και για την προστασία του περιβάλλοντος»

 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΦΕΚ 1301/Β’/2022, τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προβούν σε καθαρισμό αυτών μέχρι την 30η Απριλίου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  2. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  3. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  4. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού (10 ημέρες από την κοινοποίηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του ΦΕΚ 1301/Β’/2022) ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν δύναται να το καθαρίσει με ιδία μέσα, υποβάλλει σχετική αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας του,  ώστε να επιληφθεί ο Δήμος για τον καθαρισμό του. Η αίτηση του θα συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού στην EUROBANK IBAN: GR9302602210000310200843902 αναγράφοντας στην αιτιολογία: καθαρισμός οικοπέδου στην Δ/νση ……, Α.Φ.Μ. και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. Το ποσό του αναλογεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, για οικόπεδο έως 400 τ.μ. είναι 150 ευρώ και για πάνω από 400 τ.μ. είναι 300 ευρώ.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ