Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της με αρ. 1/2015 απόφασης Ε.Ε. περί συγκρότησης ομάδας εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού και τη υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60ΚΒΩΞΕ-25Υ Αρ. Πρωτ.: 4/01.09.2016
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού και την υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΨΒ3ΩΞΕ-ΛΓΨ Αρ. Πρωτ.: 1/20.01.2015
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Π. 2015
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 664ΥΩΞΕ-ΔΤΤ Αρ. Πρωτ.: 3/11.08.2014
Αρ. Αποφ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2015
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΤΗΩΞΕ-ΖΜΜ Αρ. Πρωτ.: 2/11.08.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΔ 2014 ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΞΕ-8ΙΜ Αρ. Πρωτ.: 7/2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΞΕ-ΟΝ3 Αρ. Πρωτ.: 6/2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΞΕ-ΞΣ6 Αρ. Πρωτ.: 5/08.03.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΞΕ-ΗΘΕ Αρ. Πρωτ.: 4/11.02.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΞΕ-9ΩΒ Αρ. Πρωτ.: 3/25.01.2013
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-831 Αρ. Πρωτ.: 2/18.01.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩΞΕ-ΛΗΩ Αρ. Πρωτ.: 1/18.01.2013
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΧ7ΩΞΕ-90Θ Αρ. Πρωτ.: 6/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΔ 2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΞΕ-5ΤΘ Αρ. Πρωτ.: 2/23.10.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΞΕ-ΡΤ9 Αρ. Πρωτ.: 2/23.10.2012
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞΕ-53Ξ Αρ. Πρωτ.: 6/07.12.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞΕ-8Κ0 Αρ. Πρωτ.: 5/07.12.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞΕ-Η3Ε Αρ. Πρωτ.: 5/07.12.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ Τ.Π. 2012
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞΕ-Ψ0Η Αρ. Πρωτ.: 4/07.12.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Β2ΩΞΕ-Χ0Θ Αρ. Πρωτ.: 03/27.10.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ