Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΟΞΡΩΞΕ-ΙΟΟ Αρ. Πρωτ.: 35234
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ,2023)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93Ο8ΩΞΕ-0ΙΙ Αρ. Πρωτ.: 14658
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συντήρηση Δημαρχείου & πολιτιστικού κέντρου του Δήμου μας, 2023.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΥΠΩΞΕ-56Γ Αρ. Πρωτ.: 14655
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΡΔΩΞΕ-Α6Τ Αρ. Πρωτ.: 14654
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ κα. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΓΓΩΞΕ-Ι0Τ Αρ. Πρωτ.: 14600
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ κα.ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ8ΛΚΩΞΕ-ΨΔΝ Αρ. Πρωτ.: 14599
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΨΕΦΩΞΕ-Υ45 Αρ. Πρωτ.: 14598
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κρεμαστών Φακέλων Α4 για αρχειοθέτηση δεδομένων ασθενών του προγράμματος smart bear
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 97Ε0ΩΞΕ-Ι3Σ Αρ. Πρωτ.: 14592
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη και παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ για παράβολο βιβλίου ελέγχου μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΚΖΛΩΞΕ-Δ5Ν Αρ. Πρωτ.: 14578
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζήμιωση υπερωριακής απασχόλησης αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ60ΚΩΞΕ-Μ9Δ Αρ. Πρωτ.: 14504
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΞΠΩΞΕ-87Δ Αρ. Πρωτ.: 14503
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΖΚ9ΩΞΕ-ΠΨΒ Αρ. Πρωτ.: 14502
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΑΓΩΞΕ-Π97 Αρ. Πρωτ.: 14501
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΤΛΒΩΞΕ-ΒΥΤ Αρ. Πρωτ.: 14500
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΟΦΩΞΕ-ΖΡΨ Αρ. Πρωτ.: 14499
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΦΖΩΞΕ-ΘΛΚ Αρ. Πρωτ.: 14498
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1Χ3ΩΞΕ-ΦΞΚ Αρ. Πρωτ.: 14496
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 694ΣΩΞΕ-0Υ7 Αρ. Πρωτ.: 14495
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΚΣ0ΩΞΕ-9Κ7 Αρ. Πρωτ.: 14494
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κλιματιστικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Θ33ΩΞΕ-Ν1Χ Αρ. Πρωτ.: 14487
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.623