1

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την:Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού  προϋπολογισμού: 1.362.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 326.880,00€ συνολικά 1.688.880,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Διακηρυξη 438-2021 Οχ-τα Μηχ-τα 2021 22PROC010028370

Περιληψη διακηρυξης Οχηματα 2021 22PROC010029896

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ word

Απαντηση διευκρινήσεων ΙΜΠΕΞ Οχηματα 2021_signed