1

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2.ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

2.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 228/2018

3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ