1

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση του Δημαρχείου.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΕΥΔ