Προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τη Δομή “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών” σχολικού έτους 2022-2023

image_pdfimage_print

Προσωρινά αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 24806/30.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΧ5ΩΞΕ-Υ46) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τη Δομή “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών” σχολικού έτους 2022-2023

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων O.E.

Πίνακας απορριπτέων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι συμμετέχοντες όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους ο οποίος κοινοποιήθηκε στο e-mail από το οποίο εστάλη η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 02.11.2022 έως 03.11.2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr