Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας»

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια
«Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου«