1

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη Σίτιση Αδέσποτων Ζώων

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020