1

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς “Καθαρισμός παραλίας”

Πρόσκληση

για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας

«Καθαρισμός παραλίας «