Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς » Καταπολέμηση κουνουπιών»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας
«Καταπολέμηση κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων».