Προκύρυξη θέσης για ψυχολόγο ή ειδ.παιδαγωγό από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ή ΕΙΔ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ

ΚΗΦ 1/αρ.1

Θέση Εργασίας: ΠΕ Ψυχολόγος ή Ειδ. Παιδαγωγός για μερική απασχόληση (9.00-12.00 ή 9.00-13.00) ορισμένου χρόνου

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

Τυπικά Προσόντα

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΠΕ Ψυχολόγων ή Ειδ. Παιδαγωγού
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό
 • Γνώση Εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ
 • Εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό και νοητική υστέρηση(γνωστικό πρόγραμμα βάση εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς και μαθησιακό πρόγραμμα)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  (όπου χρειάζεται)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση Προγράμματος ΤΕΑCCH
 • Γνώση προγράμματος PECS
 • Γνώση χρήσης Η/Υ

Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση;
Αν ναι, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@alma-amea.gr με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Ψυχολόγου/Ειδ. Παιδαγωγού, τα εξής κάτωθι  δικαιολογητικά:

 1. Υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (προαπαιτούμενο)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό (προαπαιτούμενο)
 5. Aποδεικτικό γνώσης εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ (προαπαιτούμενο)
 6. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (προαπαιτούμενο)

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) εμπειρία σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό/ εκπαιδευτική παρέμβαση/συμβουλευτική γονέων
(β) γνώση εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ
(ε) συνέντευξη

(ζ) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                                 Παλαιό Φάληρο, 27/3/2023