1

Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού “Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_με διόρθωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_TEYΔ

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης