Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_με διόρθωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_TEYΔ

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης