Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” προϋπολογισμού: 80.224,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.477,76€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Διακηρυξη Στασεις Φιλοδημος 351-2022 22PROC011564377

Περιλ Διακ Στασεις Φιλοδημος 22PROC011564372