Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την:Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού 2021 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος <>

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού 2021 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >>  προϋπολογισμού: 1.560.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 374.400,00€ συνολικά 1.934.400,00€€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 4/1/2022 και ώρα 15:00

Διακηρυξη φωτιστικά ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 355-2021 21PROC009652456

Περ Διακ Φωτιστικα 2021 21PROC009632676

Απαντηση διευκρινήσεων Λαμπτηρες 2021_signed