1

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2022-2023, προϋπολογισμού μελέτης € 150.684,80 συμπ/νου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

ΑΟΕ 45_08.03.2022 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 22PROC010210226

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ (1)

espd-request-v2(1)