Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2022-2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ)

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2022-2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ) προϋπολογισμού: 286.302,17€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 323.521,45€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/8/2022

Διακηρυξη Τρόφιμα 196-2022 22PROC010988697

Περιλ Διακ Τροφιμα 2022 22PROC010997220

Απαντηση διευκρινήσεων Τρόφιμα 2022 22PROC011060495