Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020, προϋπολογισμού: 768.449,09€ πλέον ΦΠΑ

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020 του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 768.449,09€ πλέον ΦΠΑ 24% 184.427,78€ συνολικά 952.876,87€,
(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Σημείωση: Λόγω διόρθωσης, ο συστημικός αριθμός της διαδικασίας στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, : τροποποιήθηκε από 63244 σε 63244,1