Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού ( Ηλεκτρονικού)

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικού)

μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για την προμήθεια

  •   Έξοδα λειτουργίας συσσιτιών – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2017 – 2019
  •    Προμήθεια κατ/κων ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ
  •    Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

 

Διακήρυξη …509-17 18PROC002525350 PROC +Φ+Ω+ε+θ+μ

Προκήρυξη  …+ι+__Β+¦+¬+__Ι+_ +++¦+-+¦+__Β_Ζ+_+__Γ +ν_Β+¬_Η+¦+-+- 2017-18 18PROC002525349 +ι_Β+¬+¦ +Φ+Ω+ε+θ+μ…..