Προκηρύξεις για 2 θέσεις εργασίας στο ΑΛΜΑ

image_pdfimage_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

αρ.1/11.22

Θέση Εργασίας: Οικονομολόγος πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο σύλλογος εντάσσεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από το 2015.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων:

 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Υποβολή Προτάσεων-ΤΔΠ, Υλοποίηση Έργων, Παρακολούθηση Προσκλήσεων, Συμβάσεων
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού (Παρακολούθηση τριμηναίου προϋπολογισμού)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Business Plan)
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015)

 Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Επιστημών
 • Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Οικονομικών Επιστημών
 • Eπιμορφώσεις/Σεμινάρια/ Ημερίδες στο κλάδο Οικονομικών Επιστημών

Αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση personnel@alma-amea.gr, υπόψιν Υπεύθυνης Προσωπικού κας Πωλίνας Τζουνάρα με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Οικονομολόγου επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή europass (προαπαιτούμενο)
 2.  Φωτοαντίγραφο Τίτλων Σπουδών (προαπαιτούμενο)
 3.  Αποδεικτικό προϋπηρεσίας (προαπαιτούμενο)
 4. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ

 

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) συνέντευξη

(β) εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

(γ) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

αρ.1/11.22

Θέση Εργασίας: Έναν/μία για τη θέση της διοικητικής γραμματείας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο σύλλογος εντάσσεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από το 2015.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων:

 • Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Διαύγεια
 • Καταχώρηση οικονομικών συνδρομών
 • Πρακτικά διοικητικών συναντήσεων

 Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχιούχος ΤΕ/ΠΕ/ΙΕΚ/Ιδιωτικών Σχολών
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email personnel@alma-amea.gr υπόψιν Υπεύθυνης Προσωπικού κας Πωλίνας Τζουνάρα με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Διοικητικής Γραμματείας επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 

 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή europass (προαπαιτούμενο)
 2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (προαπαιτούμενο)
 3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας (προαπαιτούμενο)
 4. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

 

(α) συνέντευξη

(β) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(γ) τυχόν εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.