1

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)στο Δήμο Π. Φαλήρου

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών: Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)στο Δήμο Π. Φαλήρου προϋπολογισμού: 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 68.200,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Δείτε και συνημμένη διευκρίνιση παρακάτω

Περιληψη Διακυρηξης ΣΦΗΟ 2020 20PROC007972596

Διακηρυξη 419 -2020 ΣΦΗΟ 2020 20PROC007972616  

Πρακτικο διευκρινήσεων ΣΦΗΟ 2020a