1

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού:
Προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017,
ποσού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ,
(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)