Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Οστεοφυλάκιου

image_pdfimage_print

1. Ο παραχωρούμενος χώρος προς χρήση δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται ούτε παραχωρείται με κανένα τρόπο σε τρίτους.
2. Εκείνος στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα έχει κατ’ αποκλειστικότητα τη χρήση του οστεοφυλακίου. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν μετά απ’ αυτόν ο ή η σύζυγός του, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες ή κατιόντες του, τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα τέκνα τους και οι αδελφοί τους εάν δεν έχουν δική τους οικογένεια και εφόσον ο δικαιούχος το επιτρέπει εγγράφως.
3. Χρήση των οστεοφυλακείων για οστά περισσοτέρων των δύο ή του ενός νεκρού αντιστοίχως, αν πρόκειται για διπλά ή μονά οστεοφυλάκια, δεν επιτρέπεται να γίνει.
4. Το δικαίωμα χρήσης χάνεται για τους δικαιούχους και περιέχεται στο Δήμο και στις παρακάτω περιπτώσεις : α) όταν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει στο Δήμο το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τέλη που θα οφείλονται σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοιμητηρίου. β) όταν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού και γ) όταν επιτρέπει τη χρήση σε πρόσωπα που δε δικαιούνται.