Διαγραφή Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση,

2. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου παραμονής

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.