Αλληλογραφία Αδηλώτου

1. Αίτηση,

2. Υπεύθυνη Δήλωση,

3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης,

4. Πράξη Καθορισμού Ηλικίας (για όσους διαμένουν στο εξωτερικό),

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γονέων και

6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Γονέων

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.