Αλλαγή Στοιχείων Λόγω Αναγνώρισης

1. Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σε εκούσια αναγνώριση ή δικαστική απόφαση σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης,

2. Ληξιαρχική Πράξη με τα νέα στοιχεία και

3. Πιστοποιητικό γέννησης περί εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.