Μητρώα Αρρένων

Αλληλογραφία Αδηλώτου

1. Αίτηση,

2. Υπεύθυνη Δήλωση,

3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης,

4. Πράξη Καθορισμού Ηλικίας (για όσους διαμένουν στο εξωτερικό),

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γονέων και

6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Γονέων

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Διαγραφή Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση,

2. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου παραμονής

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Διαγραφή Λόγω Θανάτου

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Μετεγγραφή

1. Αίτηση,

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης,

3. Πιστοποιητικό Γέννησης από Μητρώα Αρρένων από το Δήμο που ζητείται η μετεγγραφή

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Προσθήκη Κυρίου Ονόματος

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος και Τόπου Γέννησης

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Αλλαγή Στοιχείων Λόγω Αναγνώρισης

1. Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σε εκούσια αναγνώριση ή δικαστική απόφαση σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης,

2. Ληξιαρχική Πράξη με τα νέα στοιχεία και

3. Πιστοποιητικό γέννησης περί εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Αλλαγή Στοιχείων Λόγω Υιοθεσίας

1. Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου,

2. Έκθεση επίδοσης,

3. Πιστοποιητικό Παραίτησης Ενδίκων Μέσων,

4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αρχική και με τα νέα στοιχεία λόγω υιοθεσίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης θετών γονέων και φυσικών γονέων (εάν είναι Έλληνες Υπήκοοι)


Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.