Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

– Διαζύγιο 
– Ακύρωση γάμου
– Προσβολή πατρότητας
– Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
– Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
– Υιοθεσία
– Λύση υιοθεσίας
– Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
– Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
– Αλλαγή επωνύμου
– Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
– Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
– Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
– Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
– Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου
– Προσθήκη επωνύμου του ενός στο επώνυμο του άλλου

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Παλαιού Φαλήρου δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών.
Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

*Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)