Επανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

  • Αίτηση  (έντυπο σε μορφή .doc)
  • Αστυνομική ταυτότητα 
  • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον του ληξιάρχου, η οποία είναι αμετάκλητη.