Δήλωση Θανάτου

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση.
Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:

  • Θάνατος σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιδιώτη Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.
  • Θάνατος σε Νοσοκομείο, Κλινική ή άλλο Ίδρυμα συνοικήσεως Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
  • Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος. 
  • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης. 
  • Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας. 
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου. 
  • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης. 
  • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

    Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)