Δήλωση Γέννησης

Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα.

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 100 €.
Μετά την εκατοστή ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 300 €.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

  • Δελτίο γέννησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό ή μαία νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από τον αντίστοιχο σύλλογο.
  • Δελτία ταυτότητας των γονέων. 
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων. 
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

    Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)