Δήλωση Γάμου

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η  100€.
Μετά την 130η ημέρα, 300 €.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ του πολιτικού γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που έχει τελεστεί και δηλωθεί ο πολιτικός γάμος ανεξαρτήτως αν ο Θρησκευτικός γάμος τελέσθηκε σε άλλο Δήμο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου:

  • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τον κουμπάρο ή τους μάρτυρες.
  • Ταυτότητες των συζύγων.

    Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)