Δήλωση Διαζυγίου

Δικαιολογητικά για την καταχώρηση

  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
  • Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών 
  • Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα 
  • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 120 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 100€ και για πάνω από 120 ημέρες 300€.

Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)