Τέλος Παρεπιδημούντων

Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
-Περιοδική ΦΠΑ
-Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ