Μεταβολές Στοιχείων Δημοτών

image_pdfimage_print

Προσθήκη και αλλαγή  επωνύμου και πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου

Αίτηση στο Δήμο εγγραφής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  2573/1953, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2130/1993, Ν. 2307/1993 και Ν.3852/2010)

Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων Γυναικών

  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τα νέα στοιχεία (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας)
  • Αναζήτηση στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. Φ42301/12168 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/1995).

 

Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Εάν είναι έγγαμος Ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86