Διόρθωση Κυρίου Ονόματος,Τόπου Γέννησης και Θρήσκευμα

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020350 και 213-2020363.