Kαταγραφή και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων

image_pdfimage_print

Ανάπτυξη υποδομών με δυνατότητα ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων / Ανάπτυξη Πλατφόρμας ΙΟΤ – Ενεργειακή Αναβάθμιση
[Χρυσό βραβείο Best City Awards 2020 στον Πυλώνα Green City και στην Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στην Κατηγορία Τ.Π.Ε. /ΙOΤ Applications (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών)]

Ανάπτυξη μίας κεντρικοποιημένης διαχειριστικής πλατφόρμας ΙΟΤ με δυνατότητα ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων σε κτίρια και λοιπές υποδομές του Δήμου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν βάση έξυπνης πόλης για το Δήμο και προκειμένου να έχει η Υπηρεσία τη δυνατότητα να αντλήσει τεκμηριωμένα στοιχεία και να συντάξει σχετικές αναλύσεις με σκοπό την πιστοποίηση του Δήμου κατά το πρότυπο ISO50001 και πιθανώς και άλλα σχετικά πρότυπα, καθώς και για μπορεί να υποβάλει προτάσεις για την χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου σε διάφορους φορείς όπως ΕΣΠΑ, Prodesa, Πράσινο ταμείο, κλπ στα πλαίσια διατάξεων όπως ο Ν. 4342/15 και άλλες συναφείς που θα οδηγήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις δράσεις του Δήμου, στην αποδεδειγμένη ενεργειακή διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας, στη μείωση του ενεργειακού/ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου, στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των Δημοτικών δομών, προσωπικού και των δημοτών κ.α..
Η πλατφόρμα ΙΟΤ (SenseOne IoT ) μπορεί να γίνει ένα καθολικό σύστημα, προσανατολισμένο στην κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση της ενεργειακής του συμπεριφοράς ελέγχοντας το ενεργειακό αποτύπωμά του Δήμου (προφίλ) στις κτιριακές του υποδομές (π.χ. Δημοτικά κτίρια, Σχολικές εγκαταστάσεις, ΚΑΠΗ, Αθλητικές εγκαταστάσεις, οδοφωτισμός, κλ.π.) καθώς και σε όποια άλλη υποδομή έχει, από την οποία θα μπορούσε να συλλέξει αξιόπιστα δεδομένα (κάδοι απορριμμάτων, θέσεις στάθμευσης, μετρητές περιβαλλοντικών δεικτών, φυσικού αερίου, έξυπνων μετρητών παρακολούθησης καταναλώσεων νερού και δεξαμενών, έξυπνων αισθητήρων για φρεάτια και απόβλητά, ηλεκτροφορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.α.).
Το σύστημα έχει την δυνατότητα για:
1. Κεντρική διαχείριση όλων των εν δυνάμει ενεργειακών πόρων.
2. Δημιουργία αναφορών διατυπώνοντας ενεργειακά δεδομένα και δείκτες (π.χ. ανά ομάδα είδους σύνδεσης, ανά τοπική κοινότητα, ανά είδους χρήσης κτιρίων κλπ), Βασικών Δεικτών Απόδοσης(KPI), Θερμογραφήματα κ.α..
3. Εν δυνάμει σύνδεση με κατάλληλο μετρητικό εξοπλισμό για την δημιουργία αλληλεπίδρασής με πηγές ενεργειακής και όχι μόνο κατανάλωσης.
4. Εν δυνάμει σύνδεση με κατάλληλο λογισμικό για την αξιοποίηση παρελθόντων και τρεχουσών ενεργειακών δεδομένων.
5. Καταχώρησης όλων των παροχών ηλεκτροδότησης του Δήμου.
6. Δημιουργίας συμβάντων ώστε να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία ειδοποιήσεων σε περίπτωση μη-κανονικής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων (π.χ. μη-αναμενόμενη κατανάλωση από φωτισμό, ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση σε σχέση με αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο κλ.π.).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας : Ζητούμενο για το Δήμο ήταν να αποκτήσει άμεσα, αυτοματοποιημέν και συνδυαστικά γνώση σχετικά με τις καταναλώσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα της τόσο ανά κτίριο και εγκατάσταση όσο και συνολικά, μέσα από ένα κεντρικό σημείο αναφοράς. Ακόμη η δυνατότητα επέκτασης του κέντρου αναφοράς (πλατφόρμα ΙΟΤ) σαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Στόχος του δήμου είναι ένας καθολικός σχεδιασμός και διαχειριστικός έλεγχος της πόλης που θα βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις δράσεις του Δήμου, στην αποδεδειγμένη ενεργειακή διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας, στη μείωση του ενεργειακού/ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου, στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των Δημοτικών δομών, προσωπικού και των δημοτών, στην ανάπτυξη κάθε μορφής έξυπνων εφαρμογών πόλης κ.α.. Ακόμη η ανάπτυξη εφαρμογών Έξυπνης Πόλης όπως έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού και συντήρησης αυτού, έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων, έξυπνης στάθμευσης (διαθέσιμες θέσεις, θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, παράνομη), σημείων ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi από πολίτες, ηλεκτροφορτιστές κλπ.

Για την υλοποίηση του έργου ο δήμος συνεργάστηκε με φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Τύπος Καινοτομίας: Προμήθεια, Νέες τεχνολογίες, ΙΟΤ
Προϋπολογισμός: 14.756,00€/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στάδιο καινοτομίας: εφαρμογή/λειτουργία/αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Χρόνος υλοποίησης: 2018-2019
Ωφελούμενοι: Δημότες, Δημοτική αρχή/Υπηρεσία, περιβάλλον

Αναμενόμενα οφέλη είναι:
• Η ανάδειξη της περιττής κατανάλωσης της ενέργειας για την επακόλουθη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου η οποία προέρχεται από καταναλώσεις συστημάτων και υποδομών. Ακόμη μειώθηκε δραστικά ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού από την επεξεργασία των δεδομένων και των πιθανών λαθών, καθώς όλες οι αναλύσεις και οι αναφορές δημιουργούνται αυτόματα.
• H χρήση της πλατφόρμας ΙΟΤ ως βάση για την ανάπτυξη δράσεων κι εφαρμογών έξυπνης πόλης για το Δήμο (οδοφωτισμός, καθαριότητα, μετρήσεις περιβαλλοντικών μεγεθών, παρακολούθηση δραστηριοτήτων υποδομών του Δήμου, δυνατότητα ελέγχου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων κλπ).
• Η μείωση του ενεργειακού/ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις του Δήμου για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
• Η αξιοποίηση των πληροφοριών του συστήματος, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, από τους μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου για την ανάπτυξη συνείδησης εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου μέσα από την προβολή των δράσεων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής διαχείρισης των δημοτικών εγκαταστάσεων με τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων (ιστοσελίδες του Δήμου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οθόνες προβολής στα δημοτικά κτίρια και σχολεία κλπ).
• Η αποδεδειγμένη ενεργειακή διαχειριστική επάρκεια και η ακριβής τεκμηρίωση αποτελούν πρόκριση για χρηματοδοτήσεις με συναφή αντικείμενα.
• Ο εντοπισμός, η τεκμηρίωση και η κατά περίπτωση περιστολή του ποσοστού άεργου ισχύος.
• Η πιστοποίηση περιθωρίων εξοικονόμησης μέσω οικονομικά και τεχνικά εφικτών επεμβάσεων στον εξοπλισμό, καθώς και με όλες τις απαραίτητες προσαρμογές των ακολουθούμενων διαδικασιών χρήσης των εγκαταστάσεων.
• Η ανάδειξη των βέλτιστων και των χείριστων, από άποψη ενεργειακής αποδοτικότητας, κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών μέσω της υιοθέτησης στόχων και της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των δεικτών επίτευξής τους – Energy Performance Indicators (EnPIs).
• Η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης αποτροπής ασυνήθιστα υψηλών καταναλώσεων με τη χρήση alarms, alerts και notifications.
• Η αυτοματοποιημένη κοστολογική επαλήθευση των δεδομένων κατανάλωσης μέσω της δυναμικής καταγραφής και την ανάλυση κύριων και δευτερευουσών καταναλώσεων με την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση μετρήσεων της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από μετρητικές διατάξεις και συστήματα στις εγκαταστάσεις.
• Η καταγραφή των δεδομένων των καιρικών συνθηκών για την συσχέτιση των καταναλώσεων ενέργειας και του κόστους των λογαριασμών.
• Η διαρκής ενημέρωση των αρμόδιων εμπλεκόμενων του Δήμου σχετικά με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές κατανόησης κι ανάλυσης της ενεργειακής συμπεριφοράς, καθώς και την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της εφαρμογής τους.

Αποτελέσματα της καινοτομίας:
– Επίγνωση για την βέλτιστη ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων, οδοφωτισμού, και σχολείων του δήμου.
– Αλλαγή κάποιων διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταναλώσεων εκτός ωραρίου και εξοικονόμηση χρημάτων.
– Στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε σημεία που παρατηρείται ιδιαίτερη συμπεριφορά και υπάρχουν μεγάλες καταναλώσεις.
– Στην Πιστοποίηση του Δήμου κατά το πρότυπο ISO50001 η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις για την χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου σε διάφορους φορείς όπως ΕΣΠΑ, Prodesa, Πράσινο ταμείο κ.α..
– Στην αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιού τύπου του οδοφωτισμού με τεχνολογίας led με τεκμηριωμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και σημαντική οικονομία.