1

Δικαιολογητικά που Απαιτούνται για τη Σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου

-Απαραίτητη προϋπόθεση η αρχική επικοινωνία με την αρμόδια τμηματάρχη Κα Σαγώνα Κατερίνα στο 9876052 για να διευθετηθεί εάν ο αγωγός ανήκει στο Δήμο ή στην ΕΥΔΑΠ
-Αίτηση
-Τοπογραφικό διάγραμμα στοιχείων του οικοπέδου με τους όρους δόμησης
-Τομές Α-Α και Β-Β
-Κάτοψη υπογείου αν υπάρχει
-Δήλωση του ν. 1599/86 εφ’ όσον υπάρχει Πυλωτή ότι θα παραμείνει ανοικτός ο χώρος και σε περίπτωση που θα αλλάξει η χρήση της θα δηλωθεί στην Υπηρεσία μας
-Φωτοαντίγραφο άδειας Οικοδομής
-Κάτοψη δώματος
-Εφ’ όσον υπάρχει γκαράζ απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη όπου θα φαίνεται η χρήση του
-Λογαριασμός νερού εφ’ όσον υπάρχει