Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Αρμοδιότητες Συγκρότηση

Το γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στεγάζεται στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 75α στον 1ο όροφο

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109815323, 2109887139

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΠ περιγράφονται στο άρθρο 50 του Ν 1566/85 και αναλύονται ως εξής:

 • Σε κάθε Δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα λειτουργεί δημοτική επιτροπή παιδείας η οποία αποτελείται από
  Α) το Δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως πρόεδρος.
  Β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
  Γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.
  ΣΤ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών αν υπάρχει
 • Στις συνεδριάσεις της δημοτικής  επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης αν υπάρχει.
 • Η δημοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, την επισκευή και συντήρηση τους καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
 • Η δημοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
 • Με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οι εισηγήσεις της δημοτικής  επιτροπής παιδείας υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο.