Πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου»

image_pdfimage_print

To Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» ανακοινώνει την πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τον αντίστοιχο κατά περίπτωση κωδικό και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων, Τ.Κ. 17562, Παλαιό Φάληρο Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δ/κού – Οικ/κού των Παιδικών Σταθμών

Πληροφορίες στο τηλ. 210 9825501

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής  ισχύει από την Τρίτη 01.11.2022 έως και την Πέμπτη 10.11.2022.  

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ