Οριστικά αποτελέσματα για 37 προσλήψεις καθαριότητας σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

image_pdfimage_print

Οριστικά αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 19462/29.07.2022 (ΑΔΑ:6Β5ΓΩΞΕ-Λ06) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου κατόπιν εξέτασης των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης

Πίνακας απορριπτέων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι συμμετέχοντες όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους ο οποίος κοινοποιήθηκε στο e-mail από το οποίο εστάλη η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.