1

Όραμα & Προτεραιότητες Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΟΡΑΜΑ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

        Το όραμα του ΣΒΑΚ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου περιέχει τη συνοπτική περιγραφή της κατεύθυνσης του ΣΒΑΚ ή εναλλακτικά τη φράση-κλειδί που ενσωματώνει τις βασικές προτεραιότητες και τους στόχους για το μέλλον του Δήμου, τόσο ως προς τον τομέα των μετακινήσεων όσο και αναφορικά με την πολεοδομική του ταυτότητα και χαρακτήρα.
Το όραμα του ΣΒΑΚ δεν αποτελεί μόνο μία σύντομη προωθητική φράση που αξιοποιείται από τη διοίκηση του φορέα που εκπονεί το σχέδιο, αντιθέτως περιλαμβάνει τη διατύπωση της κατεύθυνσης για την αυριανή εικόνα που επιθυμεί ο Δήμος. Μια εικόνα, η οποία θα θέτει ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά τα εξής:

α) μεγαλύτερη ευαισθησία για προστασία του περιβάλλοντος
β) διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών για ασφαλή και ελκυστική μετακίνηση
γ) οικονομική αποδοτικότητα και κοινωνική συνοχή στον χώρο.

Η εικόνα αυτή προϋποθέτει έναν αστικό χώρο με αισθητά μειωμένο αριθμό συμβατικών αυτοκινήτων και παράλληλα μεγαλύτερα ποσοστά περπατήματος, ποδηλάτου, δημόσιας/ δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και καινοτόμων τρόπων μετακίνησης.
Καίρια ερωτήματα που εγείρονται για τη διαμόρφωση του οράματος είναι τα ακόλουθα:

  •  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται ένα όραμα;
  •  Τι μπορεί να εμπεριέχει ένα όραμα;
  • Καταγράφονται απλά οι επιθυμίες για το μέλλον των μετακινήσεων στον Δήμο ή το όραμα καθοδηγεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον χωρικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό της περιοχής;
  •  Με ποιο/ους τρόπο/ους γίνεται το «όραμα» κτήμα των κατοίκων του Δήμου

Σκοπός του παρόντος βήματος αποτελεί η αξιολόγηση των ευρημάτων και συμπερασμάτων από το σύνολο της μέχρι σήμερα πορείας του ΣΒΑΚ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, για τη διαμόρφωση μιας φράσης-κλειδί, η οποία εμπεριέχει την κατεύθυνση, την οποία από κοινού Δήμος, Φορείς και πολίτες, φιλοδοξούν να χαράξει τι ΣΒΑΚ.
Στην ουσία, το «όραμα ενός ΣΒΑΚ» είναι η «ραχοκοκαλιά» της στρατηγικής που προκύπτει έπειτα από την αξιολόγηση μια σειράς παραγόντων:

  • Της αλληλεπίδρασης πολιτών – φορέων – ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ – Διοίκησης του Δήμου,
  • Των γενικότερων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της περιοχής,
  • Των πλεονεκτημάτων αλλά και των εξειδικευμένων/ ειδικών προβλημάτων της περιοχής,
  • Των βασικών αρχών και προτεραιοτήτων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,
  • Καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων

Η διαδικασία διατύπωσης του οράματος είναι η ακόλουθη:

Αρχικά, το Όραμα προσδιορίζεται σε πιλοτικό στάδιο, στη συνέχεια κοινοποιείται στους φορείς αλλά και στο ευρύ κοινό, στοχεύοντας στην αποδοχή του και τελικώς οριστικοποιείται, αφού ολοκληρωθεί πλήρως η παρουσίασή του και η διαδικασία διαβούλευσης του. Κύρια συστατικά στοιχεία του οράματος αποτελούν οι προτεραιότητες και οι στόχοι του ΣΒΑΚ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Αρχική διατύπωση του οράματος του ΣΒΑΚ για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω στο παρόν κεφάλαιο, η Ομάδα Έργου για το ΣΒΑΚ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου διατύπωσε (αρχικά) το κοινό όραμα για την κινητικότητα, ως ακολούθως:

 

Κατάθεση Ιδεών

Για κατάθεση ιδεών πατήστε εδώ