1

Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Α.Δ. 275/2017