1

Κλήρωση ΜΗΜΕΔ για διαγωνισμό έργου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019”