Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, τεχνιτών, κηπουρών και νεκροταφείου 2017

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού:
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, τεχνιτών, κηπουρών και νεκροταφείου 2017 ,
ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)