Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για ψυχολογική υποστήριξη για άντρες και γυναίκες

Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για ψυχολογική υποστήριξη
για άντρες και γυναίκες. Επίλυση προσωπικών, Οικογενειακών , Επαγγελματικών
προβλημάτων και επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων,
από την κ. Μαρία Ζάγκα, Ψυχολόγο – Δημοτική Σύμβουλο.