1

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2020

α/α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Ε.Π.Ζ.
1. 27.01.2020 27.01.2020
2. 11.05.2020 11.05.2020
3 15.07.2020 15.07.2020
4 14.09.2020 14.09.2020
5 30.10.2020 30.10.2020
6 21.12.2020 21.12.2020