1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2019

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ

2. ΤΕΥΔ