Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤON κ. ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΑΑΩΞΕ-5ΙΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1780
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δράσεις για μοντέρνους χορούς ΚΔΑΠ 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗ2ΧΩΞΕ-82Ι Αρ. Πρωτ.: Β/1779
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προγράμματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα ΚΔΑΠ-Πρόγραμμα ψηφιακής ζωγραφικής Animation 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΒΑΩΞΕ-ΝΟΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1778
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες . ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1/7/21-28/7/21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΩΘΩΞΕ-ΔΨ8 Αρ. Πρωτ.: Β/1777
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ,ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ 2018 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΣΡΩΞΕ-796 Αρ. Πρωτ.: Β/1776
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση υποδομών 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣ5ΣΩΞΕ-6ΓΡ Αρ. Πρωτ.: Β/1775
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω031ΩΞΕ-ΧΔΑ Αρ. Πρωτ.: Β/1774
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΗΨΩΞΕ-ΥΞ2 Αρ. Πρωτ.: 545
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική Πράξη λύσης σύμβασης της σχολικής καθαρίστριας ΣΤΑΜΑΤΗ ΖΩΗΣ από 6/9/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Λ4ΖΩΞΕ-Π6Δ Αρ. Πρωτ.: 538/6-9-2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική Πράξη λύσης της σχέσης εργασίας της σχολικής καθαρίστριας ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ από 6/9/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣ0ΥΩΞΕ-ΗΞΘ Αρ. Πρωτ.: 537/6-9-2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού, παράλληλα με τα συνήθη καθήκοντά τους, για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΨ0ΩΞΕ-31Θ Αρ. Πρωτ.: 544
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Θ2ΘΩΞΕ-2ΣΜ Αρ. Πρωτ.: 543
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΗΡΒΩΞΕ-ΑΙ0 Αρ. Πρωτ.: 542
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0ΛΦΩΞΕ-1ΑΚ Αρ. Πρωτ.: 541
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΥΦΩΞΕ-Β9Θ Αρ. Πρωτ.: 540
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ε8ΥΩΞΕ-Γ6Ξ Αρ. Πρωτ.: 539
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες και σχολικός τροχονόμος) Γ ΔΟΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΒΡΩΞΕ-Ν6Γ Αρ. Πρωτ.: 22393
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΣΤΟΝ Κο Κ. Α. ΓΙΑ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΟΨΩΞΕ-Ν3Ξ Αρ. Πρωτ.: 22298
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΣΤΟΝ Κο ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΩΘΩΞΕ-Γ2Κ Αρ. Πρωτ.: 22326
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65Γ6ΩΞΕ-Ι0Ε Αρ. Πρωτ.: 08-2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 4 5 6 7 8 2,099