Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 19 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 01/07/2022-31/08/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΡΜΩΞΕ-ΥΤΠ Αρ. Πρωτ.: Β/2321
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥ6ΦΩΞΕ-ΦΑΩ Αρ. Πρωτ.: Β/2305
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77, ΑΠΟ 01/07/2022-31/08/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΒΘΩΞΕ-ΘΨΞ Αρ. Πρωτ.: Β/2304
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 19 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 01/07/ 2022- 31/08/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΠΗΩΞΕ-6ΧΑ Αρ. Πρωτ.: Β/2319
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανακατασκευής του υπ. αρ. 11/4 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Κ4ΒΩΞΕ-1ΗΜ Αρ. Πρωτ.: 75/30.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ6ΧΣΩΞΕ-ΑΚΩ Αρ. Πρωτ.: 09/2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου λόγω του εκτελούμενου έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΛΟΥ- ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΘΛ0ΩΞΕ-1ΞΠ Αρ. Πρωτ.: 74/30.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που διεξήχθη στις 15/9/2022, για τη μίσθωση Πολιτιστικού Κέντρου στην περιοχή Αμφιθέας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΓΣΩΞΕ-ΗΟΧ Αρ. Πρωτ.: 305/27.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια για τη συμμετοχή 5 υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου σε σεμινάριο για την αρχιτεκτονική, τη μορφο-φυσιολογία, την εκτίμηση της σταθερότητας και το κλάδεμα των αστικών δέντρων στις 11-13 Νοεμβρίου 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΔ6ΩΞΕ-196 Αρ. Πρωτ.: 25229
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 9732/10.6.2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης του περιπτέρου επί της οδού Αιόλου έναντι αρ.80.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΔΧΩΞΕ-ΝΛ2 Αρ. Πρωτ.: 163/28.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Λήψη απόφασης για την παραμονή στο ακίνητο επί της οδού Διαγόρα αρ. 4-6, στο οποίο στεγάζεται το 4ο Νηπιακό Τμήμα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΑΠΦΩΞΕ-Μ99 Αρ. Πρωτ.: 162/28.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδέσμευση. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Φ. ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 11-13/11/2022 ΄Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΒΧΩΞΕ-ΗΤΓ Αρ. Πρωτ.: 25209
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 969ΛΩΞΕ-3Δ9 Αρ. Πρωτ.: 25125
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος απασχολούμενων ανέργων (ΟΑΕΔ) 55-67
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ43ΤΩΞΕ-ΝΤΗ Αρ. Πρωτ.: 25124
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΗΩΩΞΕ-ΤΔΛ Αρ. Πρωτ.: 25123
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Αμοιβές προσωπικού προγρ΄'αμματος απασχολούμενων ανέργων (ΟΑΕΔ) 55-67
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΝ1ΩΞΕ-8ΛΩ Αρ. Πρωτ.: 25122
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΤΜΩΞΕ-1Χ2 Αρ. Πρωτ.: 25118
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων για το πρόγραμμα smart bear
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ24ΩΞΕ-7ΣΠ Αρ. Πρωτ.: 25117
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων για το πρόγραμμα SMART BEAR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΡΕΩΞΕ-ΖΨΣ Αρ. Πρωτ.: 25115
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΣΜΩΞΕ-1ΡΛ Αρ. Πρωτ.: 25111
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 2.430