Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Δημοσίευση προκηρύξεων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 17694
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 95ΖΧΩΞΕ-ΧΝΧ Αρ. Πρωτ.: Β/843
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΦΛΩΞΕ-ΣΕΩ Αρ. Πρωτ.: Β/847
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ8Ν2ΩΞΕ-Χ03 Αρ. Πρωτ.: 315
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΟΕΩΞΕ-Ο3Ν Αρ. Πρωτ.: Β/842
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ67ΛΩΞΕ-ΚΟΤ Αρ. Πρωτ.: Β/841
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2020 .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΨΛΩΞΕ-37Ε Αρ. Πρωτ.: Β/840
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού1/4-30/4/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β82ΩΞΕ-ΗΣΨ Αρ. Πρωτ.: Β/839
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
" Καθαρισμός παραλίας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9Ο6ΦΩΞΕ-3Ι7 Αρ. Πρωτ.: 8143
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Συντήρηση Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας 4Μ Α.Ε
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΩ9ΩΞΕ-Λ2Ξ Αρ. Πρωτ.: 314
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παύση αποδοχής παρεχόμενων υπηρεσιών κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορριπτική της αγωγής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑ38ΩΞΕ-ΗΩΕ Αρ. Πρωτ.: 313
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Απρίλιο έτους 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΠΚΩΞΕ-05Λ Αρ. Πρωτ.: 312
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ του Τμήματος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Μαΐου 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΑΓΩΞΕ-50Ε Αρ. Πρωτ.: 311
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1987/2019(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11302/19) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΛΑΚΟΥΒΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Α0ΩΞΕ-95Ξ Αρ. Πρωτ.: Β/836
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση νέας υπερκατασκευής τύπου πρέσσας απορρ/ρου σε αντικατάσταση υφιστάμενης-ΚΗΙ6676
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΞ7ΩΞΕ-ΦΒΔ Αρ. Πρωτ.: Β/838
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1987/2019(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11302/19) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΛΑΚΟΥΒΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Λ3ΩΞΕ-ΠΣ6 Αρ. Πρωτ.: Β/837
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1/4-30/4/2019 ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60ΘΝΩΞΕ-13Φ Αρ. Πρωτ.: Β/835
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση οδικού δικτύου 2018συν(1ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΒΘΩΞΕ-ΠΚΠ Αρ. Πρωτ.: Β/834
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2020"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΧΞΩΞΕ-ΔΗΒ Αρ. Πρωτ.: 8131
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) "
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 993ΩΩΞΕ-Ξ4Α Αρ. Πρωτ.: 8085
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εποπτικού υλικού ΚΔΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΑ8ΩΞΕ-ΦΓ4 Αρ. Πρωτ.: Β/833
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 1,799