Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ κ.λ.π,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω249ΩΞΕ-968 Αρ. Πρωτ.: Β/1358
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΟΗΝΩΞΕ-0ΕΧ Αρ. Πρωτ.: 98/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β7ΒΩΞΕ-4ΕΠ Αρ. Πρωτ.: 210/17.07.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά, ποσού: α) 20,00€ για τη χορήγηση πιστοποιητικού μεταγραφής της υπ΄αρ. 45/1996 Διαπιστωτικής Απόφασης από το Υπ/κείο Π. Φαλήρου για το 4ο Νηπιαγωγείο-6ο Δημοτικό επί της οδού Αρματολών 9 και β) 20,00€ για τη διαγραφή διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υπ/κείου Π.Φαλήρου που έχει εγγραφεί σε βάρος ακινήτου επί της οδού Τερψιχόρης 51 (Δημαρχείο), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 “Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υπ/κείο”.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤ67ΩΞΕ-ΚΛ1 Αρ. Πρωτ.: 103/29.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 78ΡΤΩΞΕ-4ΚΨ Αρ. Πρωτ.: Β/1359
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω373ΩΞΕ-ΑΩΘ Αρ. Πρωτ.: 224/17.07.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 55/2019 μελέτης των Τ.Υ. του Δήμου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΕ ΒΟΡΒΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2019» και εκτέλεσή της με απευθείας ανάθεση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω1ΚΞΩΞΕ-Ψ38 Αρ. Πρωτ.: 625
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Ιούλιο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 94ΜΥΩΞΕ-ΦΝΣ Αρ. Πρωτ.: 627
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο Κτηματολόγιο της με αρ. 10950/8.3.2019 συμβολαιογραφικής Πράξης εξόφλησης συμβολαίου και άρση διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της οδού Έλλης 5), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.005 «Έξοδα εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο», ποσού 50,00€ και β)Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Π.Φαλήρου της παραπάνω Πράξης, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο», ποσού 50,00€ και γ) μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί της οδού Αρματολών 9 σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο», συνολικού ποσού 50,00 €.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΥΑΩΞΕ-Ι33 Αρ. Πρωτ.: 93/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
: ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 4387/16).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΡΧΩΞΕ-3ΔΧ Αρ. Πρωτ.: 15679
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
:Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΛ6ΩΞΕ-ΥΣΠ Αρ. Πρωτ.: 15678
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0ΦΓΩΞΕ-ΥΞ9 Αρ. Πρωτ.: 15677
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 4387/16)"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 786ΜΩΞΕ-Φ5Ι Αρ. Πρωτ.: 15676
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου" (μισθοί,δώρα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨ1ΑΩΞΕ-ΦΣΖ Αρ. Πρωτ.: 15675
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 4387/16)"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΡΙΩΞΕ-43Κ Αρ. Πρωτ.: 15668
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών "(μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΣΧΩΞΕ-ΑΞΝ Αρ. Πρωτ.: 15666
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥ5ΘΩΞΕ-8ΝΤ Αρ. Πρωτ.: 15720
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 624ΑΩΞΕ-ΒΞΨ Αρ. Πρωτ.: 15665
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Α1ΛΩΞΕ-1ΒΩ Αρ. Πρωτ.: 15662
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0Θ5ΩΞΕ-ΩΨ1 Αρ. Πρωτ.: 15663
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 1.607