Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/μερου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΚΨΩΞΕ-3ΒΗ Αρ. Πρωτ.: Β/1925
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω25ΙΩΞΕ-0ΛΔ Αρ. Πρωτ.: Β/1922
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΑΜΩΞΕ-ΔΕΟ Αρ. Πρωτ.: Β/1924
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ , ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΥ6ΩΞΕ-9Ε9 Αρ. Πρωτ.: Β/1923
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΤΞΩΞΕ-7Γ5 Αρ. Πρωτ.: Β/1921
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝ/ΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΛ6ΩΞΕ-ΡΞΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1920
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019 ΜΕ122783
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3Ψ5ΩΞΕ-ΠΥΝ Αρ. Πρωτ.: Β/1917
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 31/8/2019 ΕΩΣ 27/9/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΧΚΩΞΕ-9ΡΗ Αρ. Πρωτ.: Β/1912
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες .από 31/07/2019 έως 25/09/2019 ΗΧΟΥΣ ( ΕΝΑΝΤΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΘΚΩΞΕ-ΑΜ1 Αρ. Πρωτ.: Β/1911
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ1/08/19-31/8/2019.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΒΕΩΞΕ-ΒΦΦ Αρ. Πρωτ.: Β/1918
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός δύο (2) μελών της μειοψηφίας, ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΛΑ2ΩΞΕ-Τ5Φ Αρ. Πρωτ.: 247/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2019» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την με αρ. 67/2019 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 78Υ2ΩΞΕ-ΖΨΗ Αρ. Πρωτ.: 268/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την με αρ. 66/2019 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΔΠΩΞΕ-ΤΜΟ Αρ. Πρωτ.: 267/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΚΕΠ ΚΛΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΦΗΩΞΕ-ΛΔΩ Αρ. Πρωτ.: 19096
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7Ι0ΩΞΕ-Ο03 Αρ. Πρωτ.: 19093
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2019» προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 65/2019 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΝΞΩΞΕ-ΛΛΞ Αρ. Πρωτ.: 266/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 63/2019 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΡ0ΕΩΞΕ-ΛΞΑ Αρ. Πρωτ.: 265/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΞΖΩΞΕ-5ΞΑ Αρ. Πρωτ.: 283/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ1ΠΩΞΕ-ΓΙΜ Αρ. Πρωτ.: Β/1909
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Θ ΔΟΣΗΣ (ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΘ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΡ5ΩΞΕ-Ξ8Ψ Αρ. Πρωτ.: Β/1916
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 1.650